Het Gilde

Het grootste rijk uit de geschiedenis van de mensheid! Bijna alle bekende planeten maken er deel van uit, tot in de verste uithoeken van de kosmos. Het hoofdkwartier van het Gilde is nu al 173 jaar lang gevestigd op de planeet Xylos, omdat het klimaat er aangenaam stabiel en voorspelbaar is. Het rijk omvat 7342 staten en heeft daarnaast nog een groot aantal geassocieerde leden. Het aantal planeten dat onderdeel van het rijk uitmaakt heeft men nooit precies kunnen vaststellen, ondanks dat er maar liefst zeven keer een poging toe gedaan is. Veel staten weigeren nauwkeurig op te geven hoeveel planeten zij onder hun beheer hebben, uit redenen van machtspolitiek of om planeten te kunnen onttrekken aan het centrale gezag.
Aan het hoofd van het Gilde staat de opperste mediator, die beschikt over een absoluut gezag; zijn positie dankt hij aan zijn wijsheid en zijn verdiensten voor het Gilde. Hij wordt bijgestaan door de Beperkte Opperste Raad, die bestaat uit dertien voor het leven benoemde leden. Vijf van deze leden kunnen als ze dat willen drie andere raden bijeen laten komen, te weten de Verruimde Beperkte Raad, de Militaire Raad en de Bijzondere Federatieve Raad. Binnen het kader van deze raden beschikt iedere aangesloten of geassocieerde staat dan weer over zijn eigen politieke verantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat het vestigen en handhaven van een dergelijke ingewikkelde en uitgebreide machtsstructuur nogal eens aanleiding geeft tot conflicten tussen de staten. Als snel optreden gewenst is kan de opperste mediator dan gebruik maken van een Groot-Bemiddelaar, die uit zijn naam kan optreden, in rang gelijk is aan een staatshoofd en beschikt over een aanzienlijke macht.

Xylos

Op Xylos is de officiŽle taal het Terraans, de oudste bekende taal, die afkomstig is uit een verloren geraakt zonnestelsel. In de zakenwereld gebruikt men ook wel een oud idioom dat 'Angelsch' heet, maar buiten de gordel van Bonke is dat dialect nauwelijks bekend. De politieke wereld heeft ook een soort eigen spraak, het 'Ambtliks', die zich er bij uitstek toe leent eindeloos lange woordketens te vormen waarin met massa's onbegrijpelijke zinnen totaal niets gezegd wordt. De Algemene Raadskamer heeft onlangs een wet aangenomen om deze afwijkende dialecten af te schaffen, maar tot nu toe heeft dat decreet nog geen enkel aanwijsbaar resultaat gehad.

Geboden

Alle wetten van het Gilde zijn in hoofdlijnen gebaseerd op De 13 Geboden, een soort grondwet waarin dertien verboden zijn opgenoemd, die bij overtreding stuk voor stuk strenge straffen (vaak doodsstraffen) tot gevolg hebben. Overtreding wordt hierbij opgevat in de ruimste zin van het woord, waardoor in het verleden zelfs drie staten met samen elf planeten tot de doodsstraf veroordeeld en 'gezuiverd' zijn. Veel meer informatie over deze wetten is overigens te vinden in de albumreeks De 13 Geboden, die in dertien delen telkens ingaat op een van de geboden.
Bovengenoemde geboden zijn de basis voor 2711 'fundamenten', die samen de hoofdlijnen van de 'Regels van het Rijk' vormen. Dit systeem wordt algemeen gewaardeerd vanwege zijn liberale karakter, aangezien het gebaseerd is op een aantal verbodsbepalingen, die veel meer ruimte voor eigen initiatief laten dan het ook wel toegepaste systeem van dwangmatig voorschrijven van 'wat iedereen moet doen'.

Technologie

Het is de technologie van Xylos waar het Rijk zijn macht en zijn enorme groei aan te danken heeft. Geen enkele beschaving was tot op dat moment in staat geweest een zo strikt doordacht systeem op te bouwen. Drie legendarische figuren hebben de basis hiervoor gelegd. Het waren Afristide Ptomemee, Albert Flemschtein en Korian Moonshine, Axels vader. We kunnen hier helaas niet ingaan op de achterliggende technologie van het Gilde, maar in de diverse Axel Moonshinealbums komen van tijd tot tijd wel aspecten daarvan aan de orde.
Dat Axel Moonshine een deel van de technische gaven van zijn vader heeft geŽrfd bewees hij door hel bouwen van een droomvertaler, waarmee hij het dertiende gebod overtrad: Gij zult nimmer de poorten van de slaap binnengaan. Zelfs Korian Moonshine kon niet voorkomen dat Axel door het Gilde vogelvrij werd verklaard en dat de purperen garde de jacht op hem opende. Weliswaar is Axel in zijn door z'n vader ontworpen ruimteschip De Zilveren Dolfijn vrijwel onaantastbaar... maar in plaats van veilig binnen te blijven haalt hij zich keer op keer de grootste moeilijkheden op de hals, als bij telkens weer op zoek gaat naar Chimeer, een meisje dat hij in een van zijn dromen is tegengekomen en nooit meer heeft kunnen vergeten...

De Purperen Garde

Het is de militaire strijdmacht van het Gilde. Het is niet de bedoeling hier de totale struktuur uiteen te zetten. Dat zou trouwens ook niet mogelijk zijn, aangezien grote delen ervan geheim worden gehouden. We zullen er daarom een paar onderdelen uitlachten die een algemeen beeld geven.
Er zijn binnen de Garde drie grote corporaties of ook wel families, die de taken van het Rijk onder elkaar verdelen. Het zijn de Vuursekties, de Rode Krachten en de Scharlaken Boogschutters. (en niet de Scharlaken 'Hoogschutters', zoals vermeld staat in het 42-delige Nieuw Repertorium van MithoŽ Tchernitz). Deze drie organisaties strijden in stilte om de territoriale en militaire macht binnen de Purperen Garde. leder jaar weer wordt er een zware strijd gevoerd om het hoogste 'budget voor onderzoek, uitrusting en bewapening'. In het derde jaar.van Herichon liep deze strijd zo hoog op dat de Scharlaken Boogschutters de buitenwijken van Djerbaiatch bestormden, het daar gelegerde garnizoen van de Vuursekties, bestaande uit zestien regimenten van 732000 man, omcirkelden en drie dagen slag leverden. Na afloop telde men bijna een miljoen slachtoffers, waaronder veel burgers. Het jaarbudget van de Scharlaken Boogschutters werd daarna aangepast, maar geheel tevreden zijn de Boogschutters nooit geworden. (Lees ook Hoofdstuk 17 van De drie veldtochten van de Scharlaken Boogschutters door E. Bombrowtsky). De taakverdeling tussen de corporaties is als volgt (waarbij talloze uitzonderingen de regel bevestigen, dat spreekt vanzelf ).
RODE KRACHTEN
Organisatie en beheer van de intersysteemsverbanden, organisatie van de niet-systeemsgebieden, zware interventies, opruimings- en pacificatie-operaties, verdediging,van de primaire belangen van het Rijk en beheer van de migratiestromen.
VUURSEKTIES
Externe en perifere verdediging, grote annexaties van veraf gelegen gebieden, beheer van ver vooruitgeschoven verdedigingsposten, onderzoek van nieuwe gebieden, evacuatie van zonnestelsels die de kritische afkoelingsgraad bereiken, ontwikkeling van Tectoraten.
SCHARLAKEN BOOGSCHUITERS
Genietroepen,, onderhoud van grote ekologische systemen, postoperatiereinigingswerk, kosmische marketing en volksbeinvloeding, sluipmoordenaarscorps, gedragsstudie en beheer van pseudotalen (spionage).